Add PhotoAdd File Resume (2 MB)
Add Social Media Link
Facebook
Twitter
Youtube
Other Link
(Comma for split link)
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร (Position of work applied for) *

ตำแหน่งงานอื่นที่ท่านสนใจ (Other Position of work applied)
เลือกได้สูงสุดอีก 2 ตำแหน่ง (MAX 2 Position)
ต้องการลบตำแหน่งทั้งหมดที่เลือกไว้ click
เงินเดือนที่ต้องการ (Salary Required) *

ป้อนข้อมูลได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น (Number Only) บาท (Baht)
Choose PositionAdd Other Position
ตำแหน่งงานทั้งหมด (All Position)
ข้อมูลส่วนตัว (Personal Background)
คำนำหน้าชื่อ (Prefix) นาย (Mr.) นาง(Mrs.) นางสาว(Ms.) ชื่อเล่น (Nickname)
ชื่อ (ภาษาไทย)* นามสกุล*
Name (English)* Surname*
วันเดือนปีเกิด (Date of Birth)* / / เลขบัตรประชาชน (ID Number)*
น้ำหนัก (Weight)* กก. (Kg.) ที่อยู่ปัจจุบัน (Current Address)*
ส่วนสูง (Height)* ซม. (Cm.)
สัญชาติ (Nationality)*  
เชื้อชาติ (Race)* โทรศัพท์/มือถือ (Telephone)*
ศาสนา (Religion)* อีเมล์ (E-mail)
           
สถานภาพการสมรส (Marital Status)*
โสด (Single) สมรส (Married) หย่า (Divorce)
สถานภาพทางทหาร (Military Status)*
เกณฑ์แล้ว (Completed) ยังไม่ได้เกณฑ์ (Not Completed)
ได้รับยกเว้น (Exempted)
ข้อมูลด้านครอบครัว (Family Data)
จำนวนพี่น้อง (How many sisters / brothers ?)*
ชื่อ-สกุล บิดา (Father's name)*
ชีวิต (Live) ถึงแก่กรรม (Died)      อาชีพ/สถานที่ (Occupation)
ชื่อ-สกุล มารดา (Mother's name)*
ชีวิต (Live) ถึงแก่กรรม (Died)      อาชีพ/สถานที่ (Occupation)
บุคคลที่ติดต่อกรณีฉุกเฉิน (Urgent Contact)*
ชื่อ (Name) ความสัมพันธ์ (Relation) โทรศัพท์ (Telephone)
ประวัติการศึกษา (Education Background)
ระดับการศึกษา
Level
สถานศึกษา
Name of Institution
สาขา/วิชาเอก
Certificate Received / Major
ปีที่จบ
Graduated
เกรด
G.P.A.
ข้อมูลประวัติการทำงาน (เรียงลำดับจากปัจจุบัน) Experience: List your full time employment with the most recent first
ชื่อบริษัท 1 (Company 1) ตำแหน่ง (Position)
วันเริ่มงาน-สิ้นสุด
(Period of Employment)
- เงินเดือน (Salary) บาท (ฺBaht)
หน้าที่รับผิดชอบ (Responsibilities)
       
ชื่อบริษัท 2 (Company 2) ตำแหน่ง (Position)
วันเริ่มงาน-สิ้นสุด
(Period of Employment)
- เงินเดือน (Salary) บาท (ฺBaht)
หน้าที่รับผิดชอบ (Responsibilities)
       
ชื่อบริษัท 3 (Company 3) ตำแหน่ง (Position)
วันเริ่มงาน-สิ้นสุด
(Period of Employment)
- เงินเดือน (Salary) บาท (ฺBaht)
หน้าที่รับผิดชอบ (Responsibilities)
       
ประสบการณ์ในการทำงานรวมทั้งสิ้น (How many of your work experience ? )
ปี (Year) เดือน (Month)     ผ่านการทำงานกับบริษัททั้งสิ้น How many company have you been worked? บริษัท
ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ (Language Skill)
ภาษา (Language) พูด (Speak) อ่าน (Reading) เขียน (Writing)
English ( Toeic score : )*
ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Skill)
ความสามารถพิเศษ (Special Ability)
ข้อมูลที่จะต้องป้อนเพิ่มเติม (More Information)อีก 7 หัวข้อ(7 Topic) แสดงทั้งหมด (Show All)
 • บุคคลที่ติดต่อกรณีฉุกเฉิน (Urgent Contact)*
 • ประวัติการศึกษา (Education Background)
 • ข้อมูลประวัติการทำงาน (Work Experience)
 • ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ (Language Skill)*
 • ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Skill)
 • ความสามารถพิเศษ (Special Ability)
ส่งใบสมัคร (Submit Applicatiom Form)
ทราบข่าวการสมัครงานจากที่ไหน ? ( How do you know about information this job ?)
Source: Website Newspaper TV Radio พนักงาน Other

       ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมด ในใบสมัครนี้เป็นความจริง ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ หลังจากบริษัทจ้างเข้าทำงานแล้ว หากปรากฏว่า ข้อความในใบสมัครงาน เอกสารที่นำมาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ ใช้สิทธิที่จะเลิกจ้างโดยไม่จ่ายเงินชดเชย หรือค่าเสีย หายใดๆ ทั้งสิ้น และไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
      I certify that all statement given in the application are all true, correct and compete. If any part of my statement is found to be untrue after employment, I agree that

Browser Request: IE7.0 , FF3.6
หมายเหตุ : กรอกช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบ
Remarks : Plesae fill in all the infomation as maeked *
Copyright©2012 LME Co.,Ltd.


ขนาดไม่เกิน 1 MB ( .jpg )
เลือกไฟล์รูปภาพของท่านและคลิกที่ปุ่ม Upload


ขนาดไม่เกิน 2 MB
เลือกไฟล์ของท่านและคลิกที่ปุ่ม Upload
! ต้องการลบไฟล์เดิม -> Delete
Errer!
Loading...
ข้อมูลของคุณ ***
ได้เคยป้อนข้อมูลใบสมัครไว้แล้ว
ท่านต้องการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลเดิมของท่าน หรือไม่


 • ถ้าทำการสมัครซ้ำ ถือว่าใบสมัครใหม่จะทับใบสมัครเดิม
 • ยืนยันข้อมูลคุณ ***

  เลขบัตรประชาชน 

  E-mail ที่ใช้สมัคร


 • ถ้าทำการสมัครซ้ำ ถือว่าใบสมัครใหม่จะทับใบสมัครเดิม
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data Check)